CONTRACTFORMULES

Naargelang de gekozen formule, vertoont de overeenkomst tussen Afterburn en de gebruiker volgende bijzondere kenmerken, die desgevallend kunnen afwijken van de algemene contractvoorwaarden:

 

 • Escape Card: Overeenkomst van bepaalde duur. Voor prijzen en betalingsmodaliteiten wordt verwezen naar de voorzijde en de prijslijst. Voor eventuele schorsingsmogelijkheden wordt verwezen naar de prijslijst of website.

 

 • Eagle Freedom, Eagle Horizon en Premium: Overeenkomsten van onbepaalde duur. Het onderscheid tussen mogelijkheden ligt in de verschillende prijzen, dienstverlening en betalingsmodaliteiten, waarvoor wordt verwezen naar de voorzijde en de prijslijst. Voor eventuele schorsingsmogelijkheden wordt verwezen naar de prijslijst of website.

 

 • Beurtenkaart Afterburn: Overeenkomst voor een aantal beurten en bepaalde duur volgens de prijslijst.

 

 • Dagkaart: toegang tot Afterburn of fitness voor 1 sessie

 

 • (Gratis) Proefbeurt: éénmalige (gratis) toegang tot Afterburn of Escapefitness.

 

 • Andere: Zie voorzijde

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

Definities

Afterburn of Club: Afterburn BV met adres van de zetel te Kortrijksesteenweg 1086 Bus A0001, 9051 Sint-Denijs-Westrem,  en met ondernemingsnummer 0789.714.909.

Faciliteiten: het gebruik van de toestellen, kleedkamers, lockers en de sanitaire infrastructuur en het volgen van de lessen.

Aanbod: het geheel van lessen dat wordt aangeboden aan de gebruikers in de Club.

Werkdag: alle weekdagen, met uitsluiting van zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen.

Lokalen: alle lokalen en ruimtes waar de Club Faciliteiten aanbiedt.

Clubreglement: het geheel van richtlijnen en mededelingen, zoals aangeplakt op verschillende plaatsen in de Club en vermeld op de website.

Prijslijst: lijst met prijzen van de verschillende contract formules en bijkomende diensten.

Voorwerp

Artikel 1. De gebruiker heeft het recht om gedurende de duur van de overeenkomst gebruik te maken van de Faciliteiten van de Club.

Artikel 2. De Club bepaalt in het Clubreglement de interne werking en organisatie; naar gelang de omstandigheden kan de Club de aangeboden faciliteiten wijzigen, aanpassen of afschaffen en de openingsuren veranderen, zonder dat evenwel het globale aanbod voor de gebruikers kan worden verminderd of substantieel worden gewijzigd.

Artikel 3. Tijdens de maanden juli en augustus geldt steeds een zomerregeling, onder meer qua openingsuren en Aanbod. Tijdens schoolvakanties houdt de Club zich het recht voor het Aanbod en de openingsuren tijdelijk veranderen. De eventuele beperkingen die daaruit zouden kunnen voortvloeien, kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, noch tot de schorsing ervan, noch tot een vermindering van de prijs.

Artikel 4. Het Clubreglement en de prijslijst maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen de Club en de gebruiker. De gebruiker erkent bij de ondertekening van de overeenkomst een exemplaar van de op dat ogenblik geldende contractuele documenten te hebben ontvangen en acht zich erdoor gebonden, evenals door de latere wijzigingen ervan. De wijzigingen worden van kracht vanaf het uithangen van een bericht in de Lokalen van de Club, ook voor de lopende overeenkomsten.

Prijs

Artikel 5. De prijs bestaat uit een periodieke (maandelijkse of jaarlijkse) bijdrage. De prijs van een beurtenkaart of dagkaart is echter een eenmalig bedrag.

Artikel 6.  De periodieke bijdrage dient te worden betaald op het overeengekomen tijdstip, afhankelijk van de gekozen formule. Door ondertekening van een mandaatformulier “SEPA – Europese domiciliëring” geeft de gebruiker toestemming aan a) de Club om een opdracht te sturen naar de bank van de gebruiker om een bedrag van zijn rekening te debiteren en b) aan de bank van de gebruiker om een bedrag van zijn rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van de Club.

Artikel 7. De prijs kan jaarlijks worden gewijzigd door de Club. De Club brengt de gebruiker op de hoogte van een prijswijziging door de terbeschikkingstelling en het uithangen van de nieuwe de nieuwe Prijslijst in de Lokalen van de Club. Wijzigingen van de toetredingsbijdrage zijn niet van toepassing op de lopende overeenkomsten. In afwijking van artikel 4, is een prijswijziging voor de lopende overeenkomsten van bepaalde duur slechts van toepassing vanaf de eerstvolgende verjaardag van de overeenkomst.

Artikel 8. Bij laattijdige betaling is door de gebruiker van rechtswege en zonder ingebrekestelling een moratoire intrest van 10 % verschuldigd. Bij laattijdige betaling is door de gebruiker van rechtswege en zonder ingebrekestelling tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 4 %, met een minimum van € 75. De forfaitaire schadevergoeding is verschuldigd ongeacht de terugvordering van eventuele gerechtskosten.

 

Duur en beëindiging

Artikel 9. De duur en de startdatum van de overeenkomst worden bepaald door de keuze van een bepaalde formule.

Artikel 10. De overeenkomst van bepaalde duur eindigt van rechtswege en zonder dat enige opzegging is vereist op de ‘einddatum’ zoals vermeld op de voorzijde van de overeenkomst.

Indien de gebruiker na het verstrijken van de voorziene einddatum stilzwijgend en zonder onderbreking de overeenkomst verderzet, wordt de gebruiker geacht te hebben toegestemd in een vernieuwing van de overeenkomst voor dezelfde duur als de oorspronkelijke overeenkomst. De gebruiker kan de stilzwijgend verlengde overeenkomst beëindigen met inachtneming van de opzeggingstermijn conform Artikel 13 van de Algemene Contractvoorwaarden.

Artikel 11. Zowel de Club als de gebruiker hebben het recht om de overeenkomst ten allen tijde te beëindigen mits het bewijs van overmacht wordt geleverd.

Artikel 12. De gebruiker kan beurten van een beurtenkaart niet overdragen naar een volgende periode en heeft geen recht op terugbetaling voor de beurten die niet zijn geconsumeerd binnen de termijn vooropgesteld op de Prijslijst en/of de voorzijde van deze overeenkomst.

Artikel 13. De overeenkomst van onbepaalde duur kan door elke partij te allen tijde worden opgezegd, mits een opzeggingstermijn in acht wordt genomen.

In afwijking van het bovenstaande kan de gebruiker, wanneer hij of zij een overeenkomst van onbepaalde duur met een minimumduur van 1 jaar heeft afgesloten, ten vroegste in de loop van de twaalfde maand na het afsluiten ervan de overeenkomst opzeggen. Wanneer de minimumduur van 1 jaar is bereikt, kan de gebruiker de overeenkomst te allen tijde opzeggen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel 13.

De opzegging geschiedt altijd schriftelijk. De opzegging door de Club geschiedt per aangetekend schrijven.

De opzegging door de gebruiker gebeurt via een email waarbij het antwoord van de Club geldt als bewijs van opzegging.

De opzegging heeft uitwerking de derde werkdag na de datum van verzending of afgifte.

De opzeggingstermijn begint te lopen op de dag waarop de opzegging uitwerking kreeg en eindigt op de laatste dag van de lopende (maandelijkse) periode.

Gedurende de opzeggingstermijn geldt de overeenkomst onverkort en blijft de prijs verschuldigd.

Artikel 14. Onverminderd de bepalingen van de artikelen 5.90 en 5.91 BW kan de Club de gebruiker op elk ogenblik en met onmiddellijke ingang uitsluiten indien de gebruiker de voorwaarden van de overeenkomst of de essentiële bestanddelen ervan (o.m. wat betreft de stipte betaling van de bijdragen, het verbod op het doorgeven aan derden van de gebruikerskaart, het verbod op intimiderend of onverdraagzaam gedrag, het naleven van het Clubreglement, …) niet respecteert.

De gebruiker wordt schriftelijk, per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van de beslissing tot uitsluiting.

De uitsluiting heeft geen invloed op het verschuldigd zijn van de prijs en kan geen aanleiding geven tot terugbetaling. De eventueel vooruit betaalde bedragen blijven verworven door de Club bij wijze van schadevergoeding. De uitsluiting kan geen aanleiding geven tot welke vergoeding ook vanwege de Club aan de uitgesloten gebruiker.

Gebruikerskaart

Artikel 15. De gebruiker heeft enkel toegang tot de Lokalen van de Club op voorlegging of scanning aan de deur van de gebruikerskaart of een QR code op de app, behalve bij de formule ‘dagkaart’.

De gebruikerskaart en QR code zijn strikt persoonlijk en kunnen in geen geval worden overgedragen of doorgegeven aan een derde, tenzij expliciet vermeld op de Prijslijst.

Bij verlies van de gebruikerskaart wordt een bedrag gelijk aan de waarborg van een lidkaart aangerekend voor het opmaken van een nieuwe kaart conform de Prijslijst.

 

Reservaties

Artikel 16. Reservaties kunnen tot 12 uur voor de aanvang van de les worden geannuleerd. Daarna is annulering niet meer mogelijk en wordt de beurt ingehouden.

Bij een Premium abonnement waarbij men een onbeperkt aantal beurten heeft en men niet tijdig annuleert wordt een annuleringsvergoeding van €12,5 per niet tijdig geannuleerde reservatie geïnd de maand volgend op de maand waarin dit gebeurt.  Bij de start van ieder jaar krijgt de gebruiker drie ‘jokers’ die de gebruiker kan inzetten in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden. In deze gevallen zal de gebruiker de annuleringsvergoeding niet geïnd worden door de Club.

De Club heeft het recht om de reservatie van de gebruiker toe te kennen aan een derde op de wachtlijst indien de gebruiker vijf minuten voor de les niet aanwezig is.

De Club heeft het recht om de gebruiker toegang tot de les te weigeren indien de gebruiker meer dan tien minuten te laat aanwezig is voor de gereserveerde les.

 

Privacy beleid

Artikel 17. De persoonsgegevens van de gebruiker worden door de Club verwerkt voor klantenbeheer en voor direct marketing.
De gebruiker kan via het e-mailadres ‘info@afterburn.be’ de Club vragen de persoonsgegevens niet te gebruiken voor direct marketing, te verbeteren, te wissen of over te dragen.
De gebruiker kan zich steeds wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel) indien de gebruiker van oordeel is dat de persoonsgegevens niet correct worden verwerkt door de Club.

Aansprakelijkheid

Artikel 18. De gebruiker wordt geacht te beschikken over een goede en voldoende fysieke conditie.

De gebruiker die, bij gebreke van een goede en voldoende fysieke conditie, schade zou lijden, kan de Club hiervoor niet aansprakelijk stellen.

De gebruiker heeft de verplichting de Club verwittigen van de feiten die enige invloed kunnen hebben op de conditie of de gezondheidstoestand van de gebruiker of de gebruiker schade zouden kunnen berokkenen.

Artikel 19. De verbintenissen van de Club bij het uitwerken en ter beschikking stellen van sport- en trainingsprogramma’s zijn uitsluitend middelenverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.

Artikel 20. De gebruiker heeft de verplichting stipt de instructies en waarschuwingen, aangeplakt op de verschillende toestellen of verstrekt door de trainers, te respecteren en na te leven.

Artikel 21. De Club is enkel aansprakelijk voor diefstal, verlies van goederen of gebeurlijke ongevallen in geval van opzet of grove schuld. De Club kan, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding van goederen die in de Lokalen van de Club in bewaring werden gegeven, voor de schade veroorzaakt door zichtbare of verborgen gebreken van de zaken ter beschikking gesteld van de gebruikers, noch voor de schade veroorzaakt door de fouten van de aangestelden van de Club.

De gebruiker dient het bewijs te leveren van opzet of grove schuld in hoofde van de Club, met inachtneming van Artikel 22 van de Algemene Contractvoorwaarden.

De Club is niet verantwoordelijk voor schade of ongevallen op de gemeenschappelijke parking of bij het op of afrijden er van.

Artikel 22. Indien de gebruiker, niettegenstaande Artikel 21 van de Algemene Contractvoorwaarden, de aansprakelijkheid van de Club  wenst in te roepen, dan dient de gebruiker de Club te informeren van het voorval of het feit dat de aansprakelijkheid zou veroorzaken binnen de zeven werkdagen volgend op dit voorval of feit.

De gebruiker dient, op straffe van verval, zijn rechtsvordering uit te oefenen binnen de twee jaar volgend op dit voorval of feit.

Geschillen

Artikel 23. Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting betreffende de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zullen de rechtbanken van Gent bevoegd zijn.

 

OVEREENKOMST ONBEMANDE TOEGANG DE AFTERBURN STUDIO OF ESCAPE FITNESS

 Artikel 1 – Voorwerp van de overeenkomst

Het lid heeft een lidmaatschap bij Afterburn/Escape (hierna: de Club) en wenst gebruik te maken van de toegang tot de onbemande fitness.  Met onbemande fitness wordt bedoeld dat er geen personeelsleden van de club aanwezig zijn en het lid volledig op zichzelf is aangewezen.  Escape verleent toelating tot het gebruik maken van de onbemande fitness op basis van onderstaande voorwaarden.

Artikel 2 – Kosten

Behalve een waarborg van 10€ voor de lidkaart worden tot nader bericht geen extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de onbemande toegang, maar het lid dient zich wel aan onderhavige regels te houden.  De Club behoudt het recht om in de toekomst extra kosten aan te rekenen voor het gebruik van de onbemande toegang.  De Club zal het lid hiervan voorafgaand informeren en heeft het lid, indien niet akkoord, de mogelijkheid om deze overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang.

Artikel 3 – Toegangsuren

De onbemande toegangsuren hangen uit in de lokalen van de Club en worden vermeld op de site www.afterburn.be.   De toegangsuren kunnen op ieder moment worden gewijzigd door de Club en zal het lid daarvan voorafgaand verwittigen.

Artikel 4 – Toegangsmodaliteiten

Om toegang te krijgen moet het lid aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Over een geldig lidmaatschap beschikken;
 • in bezit zijn van een persoonlijke (mifare) lidkaart of QR code op de app die door de  Club wordt verschaft:
 • over een goede gezondheid beschikken en een dokter hebben geraadpleegd, waarbij goedkeuring werd gegeven tot bewegen en meer bepaald fitnessen; en
 • over voldoende kennis te beschikken om zelfstandig veilig te trainen en de toestellen te bedienen.

Artikel 5 – Gebruiksmodaliteiten

 Het lid verklaart kennis genomen te hebben en in te stemmen met volgende regels:

 • Het is noodzakelijk om bij ieder bezoek je persoonlijke lidkaart of QR code bij te hebben.  Enkel via deze lidkaart of QR code kan je toegang krijgen via het geautomatiseerde toegangscontrolesysteem.
 • Het lid is niet toegelaten andere personen binnen te laten.
 1. Kinderen, ongeacht of dit de kinderen zijn van het lid, zijn ten strengste verboden. Het lid die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, mag er zelfstandig inchecken mits het lid beschikt over een geldig lidmaatschap en lidkaart. Leden met de leeftijd van 14 en 15 jaar zijn enkel toegelaten mits vergezeld van een meerderjarig lid.
 2. Indien het lid samen met een bevriend lid komt sporten, moet ieder lid apart inchecken als volgt: De eerste persoon gaat binnen d.m.v. de persoonlijke lidkaart en laat vervolgens de deur dichtvallen. Daarna opent ook de tweede persoon de deur met zijn persoonlijke lidkaart.
 3. Niet-leden zijn niet toegelaten. Ook niet als toeschouwer of gezelschap.
 4. De lidkaart is persoonlijk en mag in geen geval doorgegeven worden aan iemand anders.
 5. Actieve leden met een geldig lidmaatschap, maar die hun kaart vergeten zijn, zijn niet toegelaten en mogen ook niet worden binnengelaten door andere leden.
 6. Wanneer het lidmaatschap is vervallen, dient het lid dit eerst te komen verlengen tijdens de bemande openingsuren van de Club (zie www.afterburn.be).
 7. De deur mag niet worden open gedaan voor leveranciers, prospecten, buren of andere personen die zich toegang willen verschaffen zonder over een lidkaart te beschikken.
 8. Wanneer het lid bij het buitengaan toevallig iemand zou kruisen die net binnen wil, dan moet deze persoon wachten tot de deur terug dicht is.  Het is de verantwoordelijkheid van het lid dat de deur na vertrek dichtvalt.
 9. Eens binnen moet de ingangsdeur te allen tijde gesloten blijven.
 10. Het lid heeft kennis genomen van de nooduitgangen en de aanwezigheid van brandalarmknoppen.
 11. Het lid heeft geen toegang tot de ruimte achter de balie en de computers mogen niet gebruikt worden.
 12. Het lid heeft altijd een gsm binnen handbereik om in geval van nood 112 te kunnen bellen.  Er is ook een telefoon aan de balie beschikbaar in geval van nood.
 13. Het lid heeft geen recht op een schadevergoeding indien het toegangssysteem defect zou zijn, waardoor de toegang wordt ontzegd.
 14. Er is camerabewaking, waarbij alle beelden worden opgenomen ter controle achteraf. De Club respecteert hierbij de bepalingen van de Camerawet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007).
 15. Wanneer het lid de bepalingen van deze overeenkomst niet respecteert, heeft de Club het recht het lid onmiddellijk en zonder enige compensatie de toegang tot de Club te ontzeggen. In dit geval is het lid een forfaitaire schadevergoeding van 250,00 EUR verschuldigd aan de Club.

Artikel 6 – Exoneratie van aansprakelijkheid

Het lid gebruikt de faciliteiten van de Club tijdens de onbemande openingsuren volledig op eigen risico en kan de Club nooit verantwoordelijk stellen voor ongevallen, diefstal en lichamelijke schade.

Artikel 7 – Huisreglement

Het lid gaat akkoord met het huisreglement zoals hieronder beschreven:

 • Toestellen na gebruik schoonmaken met de voorziene doekjes en spuitbussen.
 • Het gebruik van een handdoek is verplicht.  Leg een handdoek op het krachttoestel vooraleer plaats te nemen en zorg ervoor dat het toestel na gebruik zweetvrij is.  Ook de cardiotoestellen (loopbanden, fietsen, roeiers, crosstrainers, enz.), moeten na gebruik zweetvrij gemaakt worden en netjes opgekuist.
 • Gebruik geen schoenen die ook buiten worden gedragen en zand mee naar binnen nemen.
 • Alle gewichten, stangen, kettlebells, enz. terug op hun plaats leggen.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan.
 • Eigen drank is wel toegestaan. Een drinkfles kan gevuld worden met water aan de wastafel aan de toiletten beneden.
 • De Afterburn zaal boven mag tijdens de onbemande uren niet worden gebruikt
 • Na gebruik de douches schoonmaken met de aftrekker.
 • Niet later inchecken dan een half uur voor sluitingstijd.
 • De Club stipt op het sluitingsuur verlaten.

 

Artikel 8 – Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank

Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting betreffende de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zullen de rechtbanken van Gent bevoegd zijn.