CONTRACTFORMULES

Naargelang de op de voorzijde van het contract aangeduide formule, vertoont de overeenkomst tussen The Escape Center en de gebruiker volgende bijzondere kenmerken, die desgevallend kunnen afwijken van de algemene contractvoorwaarden:

 1. Escape Card: Overeenkomst van bepaalde duur. Voor prijzen en betalingsmodaliteiten wordt verwezen naar de voorzijde en de prijslijst. Voor eventuele schorsingsmogelijkheden wordt verwezen naar de prijslijst of website.
 2. Eagle Freedom, Eagle Horizon en Premium: Overeenkomsten van onbepaalde duur. Het onderscheid tussen mogelijkheden ligt in de verschillende prijzen, dienstverlening en betalingsmodaliteiten, waarvoor wordt verwezen naar de voorzijde en de prijslijst. Voor eventuele schorsingsmogelijkheden wordt verwezen naar de prijslijst of website.
 3. Beurtenkaart Afterburn: Overeenkomst voor een aantal beurten en bepaalde duur volgens de prijslijst.
 4. Dagkaart: toegang tot Afterburn of fitness voor 1 sessie
 5. (Gratis) Proefbeurt: éénmalige (gratis) toegang tot Afterburn of Escapefitness.
 6. Andere: Zie voorzijde

ALGEMENE CONTRACTVOORWAARDEN

Definities

The Escape Center, Escape Fitness of club: de bvba Escape Center met maatschappelijke zetel te 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1086/A0001, RPR Gent nr. 0460 646 664.

Faciliteiten: het gebruik van de toestellen, het volgen van de lessen, de kleedkamers en kastjes en de sanitaire infrastructuur. Werkdag: alle weekdagen, met uitsluiting van zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen.

Clubreglement: het geheel van richtlijnen en mededelingen, zoals aangeplakt op verschillende plaatsen in The Escape Center. Prijslijst: lijst met prijzen van de verschillende contractsformules en bijkomende diensten.

Voorwerp

Artikel 1. De gebruiker heeft het recht om gedurende de duur van de overeenkomst gebruik te maken van de faciliteiten van The Escape Center/ Afterburn Studio.

Artikel 2. The Escape Center bepaalt in het clubreglement de interne werking en organisatie; naar gelang de omstandigheden kan The Escape Center de aangeboden faciliteiten wijzigen, aanpassen of afschaffen en de openingsuren veranderen, zonder dat evenwel het globale aanbod voor de gebruikers kan worden verminderd of substantieel gewijzigd.

Artikel 3. Tijdens de maanden juli en augustus geldt steeds een zomerregeling, onder meer qua openingsuren en lesaanbod. Ook tijdens schoolvakanties kan het aanbod en openingsuren tijdelijk veranderen. De eventuele beperkingen die daaruit zouden kunnen voortvloeien, kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst, noch tot de schorsing ervan, noch tot een vermindering van de prijs.

Artikel 4. Het clubreglement en de prijslijst maken integrerend deel uit van de overeenkomst en zijn bepalend voor de contractuele relatie tussen The Escape Center en de gebruiker. De gebruiker erkent bij de ondertekening van de overeenkomst een exemplaar van de op dat ogenblik geldende contractuele documenten te hebben ontvangen en acht zich erdoor gebonden, evenals door de latere wijzigingen ervan. De wijzigingen worden van kracht vanaf het uithangen van een bericht in The Escape Center, ook voor de lopende overeenkomsten.

Prijs

Artikel 5. De prijs bestaat uit een eenmalige toetredingsbijdrage en, afhankelijk van de gekozen formule, een maandelijkse of jaarlijkse bijdrage. De prijs van een beurtenkaart of dagkaart is echter een eenmalig bedrag.

Artikel 6. De toetredingsbijdrage dient uiterlijk binnen de acht werkdagen na ondertekening van de overeenkomst te worden betaald. De toetredingsbijdrage is niet terugbetaalbaar en blijft altijd verschuldigd, zelfs bij beëindiging van de overeenkomst om welke reden ook. Artikel 7. De periodieke bijdrage dient te worden betaald op het overeengekomen tijdstip, afhankelijk van de gekozen formule. Door ondertekening van een mandaatformulier “SEPA – Europese domiciliëring” geeft de gebruiker toestemming aan a) The Escape Center om een opdracht te sturen naar de bank van de gebruiker om een bedrag van zijn rekening te debiteren en b) aan zijn bank om een bedrag van zijn rekening te debiteren overeenkomstig de opdracht van The Escape Center.

Artikel 8. De prijzen kunnen jaarlijks worden gewijzigd door The Escape Center. De gebruikers worden verwittigd van prijswijzigingen door het uithangen van de nieuwe prijzen in The Escape Center en terbeschikkingstelling van een nieuwe prijslijst. Wijzigingen van de toetredingsbijdrage zijn niet van toepassing op de lopende overeenkomsten. In afwijking van artikel 4, is een prijswijziging voor de lopende overeenkomsten van bepaalde duur slechts van toepassing vanaf de eerstvolgende verjaardag van de overeenkomst.

 

Artikel 9. Bij laattijdige betaling is door de gebruiker van rechtswege en zonder ingebrekestelling een moratoire intrest van 10 % verschuldigd. Bij laattijdige betaling is door de gebruiker van rechtswege en zonder ingebrekestelling tevens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met 4 %, met een minimum van € 75. De forfaitaire schadevergoeding is verschuldigd ongeacht de terugvordering van eventuele gerechtskosten.

Bij contractuele wanprestatie van The Escape Center kan de gebruiker, rekening houdend met de hierna vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen, aanspraak maken op de gemeenrechtelijke vergoeding, dan wel op een forfaitaire schadevergoeding van € 75. Duur en beëindiging

Artikel 10. De duur en de startdatum van de overeenkomst worden bepaald bij de aanduiding van de gekozen formule.

Artikel 11. De overeenkomst van bepaalde duur eindigt van rechtswege en zonder dat enige opzegging is vereist op de ‘einddatum’ zoals vermeld op de voorzijde van de overeenkomst. De overeenkomst van bepaalde duur kan echter door The Escape Center als door de gebruiker te allen tijde worden beëindigd mits het bewijs van overmacht wordt geleverd.

Beurten van een beurtenkaart zijn niet overdraagbaar naar een volgende periode en zijn niet terug betaalbaar indien niet alle beurten zijn opgenomen binnen de termijn vooropgesteld op de prijslijst en/of de voorzijde van deze overeenkomst.

Artikel 12. Zo de overeenkomst van bepaalde duur na het verstrijken van de voorziene einddatum stilzwijgend en zonder onderbreking wordt verder gezet door de gebruiker, dan wordt deze geacht te hebben toegestemd in een vernieuwing van de overeenkomst telkens voor eenzelfde duur als de oorspronkelijke overeenkomst. De gebruiker kan aan de verlengde overeenkomst een einde maken met inachtneming van een opzeggingstermijn van één maand, conform artikel 13

Artikel 13. De overeenkomst van onbepaalde duur kan door elk der partijen te allen tijde worden opgezegd, mits een opzeggingstermijn van één maand in acht wordt genomen.

De opzegging geschiedt altijd schriftelijk. De opzegging door The Escape Center geschiedt per aangetekend schrijven. De opzegging door de gebruiker gebeurt via een email waarbij het antwoord van The Escape Center geldt als bewijs van opzegging.

De opzegging heeft uitwerking de derde werkdag na de datum van verzending of afgifte.

De opzeggingstermijn begint te lopen op de eerste dag van de maand volgend op die waarin de opzegging uitwerking kreeg.

 

Gedurende de opzeggingstermijn geldt de overeenkomst onverkort en blijft de prijs verschuldigd.

Artikel 14. Onverminderd de bepalingen van artikel 1184 BW kan The Escape Center de gebruiker op elk ogenblik en met onmiddellijke ingang uitsluiten indien de gebruiker de termen van de overeenkomst of de integrerende bestanddelen ervan, o.m. wat betreft de stipte betaling van de bijdragen, het doorgeven aan derden van de gebruikerskaart, intimiderend of onverdraagzaam gedrag, het niet nakomen van het huisreglement (dat raadpleegbaar is in het fitnesscenter of op de website), niet respecteert.

De gebruiker wordt schriftelijk, per aangetekend schrijven op de hoogte gebracht van de beslissing tot uitsluiting.

De uitsluiting heeft geen invloed op het verschuldigd zijn van de prijs en kan geen aanleiding geven tot terugbetaling. De eventueel vooruit betaalde bedragen blijven verworven voor The Escape Center bij wijze van schadevergoeding. De uitsluiting kan geen aanleiding geven tot welke vergoeding ook vanwege The Escape Center aan de uitgesloten gebruiker.

Gebruikerskaart

Artikel 15. De gebruiker heeft enkel toegang tot The Escape Center op voorlegging van de gebruikerskaart, behalve bij de formule ‘dagkaart’. De gebruikerskaart is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen of doorgegeven aan een derde.

Bij verlies van de gebruikerskaart wordt een bedrag gelijk aan de waarborg van een lidkaart aangerekend voor het opmaken van een nieuwe kaart (zie prijslijst).

Gebruik van beurtenkaarten:

Beurtenkaarten zijn persoonlijk en kunnen niet gedeeld of overgedragen worden, tenzij expliciet vermeld op de prijslijst. Beurten zijn niet overdraagbaar naar een volgende periode en worden niet terugbetaald wanneer je niet alle beurten hebt kunnen opnemen.

Reservaties:

Reservaties voor Afterburn of andere lessen kunnen tot 12 uur voor de aanvang van de les worden geannuleerd. Daarna is annulering niet meer mogelijk en wordt de beurt ingehouden.

Bij een Premium abonnement waarbij men een onbeperkt aantal beurten heeft en men niet tijdig annuleert wordt een bedrag van €12,5 per niet tijdig geannuleerde reservatie geïnd de maand volgend op de maand waarin dit gebeurt.

Vanaf 5 minuten voor de aanvang van de les kan je beurt gegeven worden aan iemand op de wachtlijst. Als je meer dan 10 minuten te laat komt mag je niet meer deelnemen.

Pivacybeleid:

Uw persoonsgegevens worden door The Escape Center verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing en om u nieuwe producten of diensten aan te bieden op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op [info@escapefitness.be]. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

Aansprakelijkheid

Artikel 16. De gebruiker dient voor het sporten binnen The Escape Center te beschikken over een goede en voldoende fysieke conditie.

De gebruiker die, bij gebreke van een goede en voldoende fysieke conditie, schade zou lijden, kan The Escape Center hiervoor niet aansprakelijk stellen.

Artikel 17. De verbintenissen van The Escape Center bij het uitwerken en ter beschikking stellen van sport- en trainingsprogramma’s zijn uitsluitend middelenverbintenissen en geen resultaatsverbintenissen.

Bij het afleveren van ieder sport- of trainingsprogramma zal de gebruiker The Escape Center verwittigen van feiten uit zijn gezondheidstoestand die enige invloed kunnen hebben op zijn conditie of gezondheidstoestand bij het sporten of hem schade zouden kunnen berokkenen.

Artikel 18. De gebruiker wordt bij deze uitdrukkelijk aangemaand stipt de instructies en waarschuwingen, aangeplakt op de verschillende toestellen of verstrekt door de trainers, te respecteren en na te leven.

Artikel 19. The Escape Center is enkel aansprakelijk voor diefstal, verlies van goederen of gebeurlijke ongevallen in geval van opzet of grove schuld. The Escape Center kan, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, niet aansprakelijk worden gesteld voor de beschadiging, de vernieling of de ontvreemding van goederen die in de club in bewaring werden gegeven, voor de schade veroorzaakt door zichtbare of verborgen gebreken van de zaken ter beschikking gesteld van de gebruikers, noch voor de schade veroorzaakt door de fouten van de aangestelden in The Escape Center. De gebruiker dient het bewijs te leveren van opzet of grove schuld in hoofde van The Escape Center, met inachtneming van artikel 20.

The Escape Center kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door gebreken aan de toestellen waarvoor The Escape Center geldt als producent, in de mate waarin deze schade werd veroorzaakt door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is.

The Escape Center is niet verantwoordelijk voor schade of ongevallen op de gemeenschappelijke parking of bij het op of afrijden er van. Artikel 20. Indien een gebruiker, niettegenstaande de exoneratie, de aansprakelijkheid van The Escape Center wenst in te roepen, dan dient de gebruiker The Escape Center op de hoogte te brengen van het voorval of het feit dat de aansprakelijkheid zou veroorzaken binnen de zeven werkdagen volgend op dit voorval of feit. De gebruiker dient, op straffe van verval, zijn rechtsvordering uit te oefenen binnen de twee jaar volgend op dit voorval of feit.

Geschillen

Artikel 21. De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht, zelfs indien de gebruiker in het buitenland is gevestigd.Behoudens de toepassing van een andersluidende (supra-)nationale bepaling, behoort elk geschil over de interpretatie of uitvoering van deze overeenkomst tot de bevoegdheid van de Rechtbanken te Gent, desgevallend het Vredegerecht van het tweede kanton te Gent.

OVEREENKOMST ONBEMANDE TOEGANG THE ESCAPE CENTER

 

Artikel 1 – Voorwerp van de overeenkomst

Het lid heeft een lidmaatschap bij Escape en wenst gebruik te maken van de toegang tot de onbemande fitness.  Met onbemande fitness wordt bedoeld dat er geen personeelsleden van de club aanwezig zijn en het lid volledig op zichzelf is aangewezen.  Escape verleent toelating tot het gebruik maken van de onbemande fitness op basis van onderstaande voorwaarden.

Artikel 2 – Kosten

Behalve een waarborg van 10€ voor de lidkaart worden tot nader bericht geen extra kosten in rekening gebracht voor het gebruik van de onbemande toegang, maar het lid dient zich wel aan onderhavige regels te houden.  Escape behoudt het recht om in de toekomst extra kosten aan te rekenen voor het gebruik van de onbemande toegang.  Escape zal het lid hiervan voorafgaand informeren; het lid zal de mogelijkheid hebben om deze overeenkomst te beëindigen met onmiddellijke ingang indien hij daarmee niet akkoord gaat.

Artikel 3 – Toegangsuren

De onbemande toegangsuren hangen uit in de club en worden vermeld op de site www.escapefitness.be.   De toegangsuren kunnen op ieder moment worden gewijzigd door Escape.  Escape zal het lid daarvan voorafgaand verwittigen.

Artikel 4 – Toegangsmodaliteiten

Om toegang te krijgen moet het lid aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Over een geldig lidmaatschap beschikken.  Afterburnbeurtenkaarten geven geen toegang tot de onbemande uren van de fitness. 
 • In bezit zijn van een persoonlijke (mifare) lidkaart die door de  Escape wordt verschaft.
 • Over een goede gezondheid beschikken en een dokter hebben geraadpleegd, waarbij goedkeuring werd gegeven tot bewegen en meer bepaald fitnessen. 
 • Over voldoende kennis te beschikken om zelfstandig veilig te trainen en de toestellen te bedienen.

Artikel 5 – Gebruiksmodaliteiten

 Het lid verklaart kennis genomen te hebben en in te stemmen met volgende regels:

 • Het is noodzakelijk om bij ieder bezoek je persoonlijke lidkaart bij te hebben.  Enkel via deze lidkaart kan je toegang krijgen via het geautomatiseerde toegangscontrolesysteem.
 • Het is niet toegelaten andere personen dan jezelf binnen te laten.
 1. Kinderen zijn ten strengste verboden!  Ook eigen kinderen zijn NIET toegelaten, zelfs wanneer ze niet sporten.  Pas vanaf de leeftijd van 16 jaar, mag er zelfstandig ingecheckt worden mits men beschikt over een geldig lidmaatschap en lidkaart. Kinderen van 14 en 15 jaar zijn enkel toegelaten mits vergezeld van een meerderjarige.
 2. Indien je samen met een vriend(in) komt sporten, moet ieder apart inchecken als volgt: De eerste persoon gaat binnen d.m.v. de persoonlijke lidkaart en laat vervolgens de deur dichtvallen. Daarna opent ook de tweede persoon de deur met zijn persoonlijke lidkaart.
 3. Niet-leden zijn niet toegelaten. Ook niet als toeschouwer of gezelschap.
 4. Jouw lidkaart is persoonlijk en mag op geen enkel moment doorgegeven worden aan iemand anders.
 5. Actieve leden met een geldig lidmaatschap, maar die hun kaart vergeten zijn, zijn niet toegelaten en mogen ook niet worden binnengelaten door andere leden.
 6. Wanneer het lidmaatschap is vervallen, dien je dit eerst te komen verlengen tijdens onze bemande openingsuren (zie www.escapefitness.be).
 7. De deur mag niet worden open gedaan voor leveranciers, prospecten, buren of andere personen die zich toegang willen verschaffen zonder over een lidkaart te beschikken.
 8. Wanneer je bij het buitengaan toevallig iemand zou kruisen die net binnen wil, dan moet deze persoon wachten tot de deur terug dicht is.  Het is jouw verantwoordelijkheid dat de deur na jouw vertrek dichtvalt.
 9. Eens je binnen bent, moet de ingangsdeur te allen tijde gesloten blijven.
 10. Je hebt kennis genomen van de nooduitgangen en de aanwezigheid van brandalarmknoppen.
 11. Je hebt geen toegang tot de ruimte achter de balie en de computers mogen niet gebruikt worden.

 

 • Het lid heeft altijd een gsm binnen handbereik om in geval van nood 112 te kunnen bellen.  Er is ook een telefoon aan de balie beschikbaar in geval van nood.
 • Het lid heeft geen recht op een schadevergoeding indien het toegangssysteem defect zou zijn, waardoor de toegang wordt ontzegd.
 • Er is camerabewaking, waarbij alle beelden worden opgenomen ter controle achteraf. Escape respecteert hierbij de bepalingen van de Camerawet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 mei 2007).
 • Indien het lid zich niet aan deze regels houdt, kan hij onmiddellijk en zonder enige compensatie de toegang tot Escape Fitness worden ontzegd en is er een forfaitaire schadevergoeding van 250,00 EUR verschuldigd.

Artikel 6 – Exoneratie van aansprakelijkheid

Het lid gaat ermee akkoord dat het gebruik van de club tijdens de onbemande openingsuren volledig op eigen risico gebeurt en kan Escape nooit verantwoordelijk stellen voor ongevallen, diefstal, lichamelijke schade zoals verrekking, breuk enz., …

Artikel 7 – Huisreglement

Het lid gaat akkoord met het huisreglement zoals hieronder beschreven:

 • Na gebruik toestel schoonmaken met daartoe voorziene doekjes en spuitbussen.
 • Het gebruik van een handdoek is verplicht.  Deze leg je op het krachttoestel vooraleer je gaat plaatsnemen en na gebruik zorg je ervoor dat het toestel zweetvrij is.  Ook de cardiotoestellen (loopbanden, fietsen, roeiers, crosstrainers, enz.), moeten na gebruik zweetvrij gemaakt worden en netjes opgekuist.
 • Gebruik geen schoenen die ook buiten worden gedragen en zand mee naar binnen nemen.
 • Alle gewichten, stangen, kettlebells, enz. terug op hun plaats leggen.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan.
 • Eigen drank is wel toegestaan en je kan je drinkfles vullen met water aan de wastafel aan de toiletten beneden.
 • De Afterburn zaal boven mag tijdens de onbemande uren niet worden gebruikt
 • Na gebruik de douches schoonmaken met de aftrekker.
 • Niet later inchecken dan een half uur voor sluitingstijd.
 • Club stipt op het sluitingsuur verlaten.

 

Artikel 8 – Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank

Op onderhavige overeenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken te Gent, desgevallend de Vrederechter van het tweede kanton Gent, bevoegd.